Етапи в развитието на застраховането в света

Етапи в развитието на застраховането в света

Етапи в развитието на застраховането в света

Съвременното застраховане, такова, каквото съществува в момента, е преминало през редица етапи на развитие, които са имали своите собствени характеристики, организиране и провеждане на застраховането.

Можем условно да посочим 4 етапа в развитието на застраховането.

Застраховането в робовладелческия строй

Класически пример е развитието на застрахователния бизнес в Римската империя, където постепенно се формират постоянни организации (колежи, съюзи) със собствени устави, основани на основата на професионален (търговци, занаятчии, военни) или религиозен признак.

Членовете на колегиите и съюзи са плащали такси и са имали право на обезщетение за загуби при определени условия, записани в уставите.

При смърт на член на колегията средствата за погребението са се отпускали от хазната й. Уставът съдържал определени правила и ограничения за отпускането на тази сума. Така в робовладелското общество се зараждат два клона на съвременното застраховане (имуществено и лично) и се появява първата организационно-правна форма в застраховането (обществени съюзи на базата на взаимност).

Застраховането през Средновековието

Характеризира се с разширяване на обхвата на застрахователните отношения по видове, цели и застрахователно покритие.  Това е и началото на процеса на разпределяне на специални (отделни) застрахователни фондове от общия застрахователен фонд на гилдията и работилницата.  

Разпределението се е извършвало под формата на фондове за вдовици, сираци и други, в които са били вече допускани за участие не само членовете на гилдията.

Застраховането при капитализма

Има развитие на производството и повишаване на финансовия капацитет на застрахователните компании. Налице е сливане на застрахователните компании с индустрията и търговията, което допринася за появата на застраховане на нови рискове.

Процесът на монополизиране на застрахователния бизнес също се характеризира със синдикиране, което се състои в обединяване на няколко застрахователни компании по тарифи и други професионални въпроси.

Появява се държавно застраховане. Във всички културни страни се заражда науката за застраховането, която е изправена пред много предизвикателства.

Застраховането на съвременния етап

Развитието на социалните отношения и научно-техническият прогрес са в основата на появата на много нови видове застраховане.