онлайн застраховане
Защитен ли съм, ако използвам онлайн застраховане
юли 4, 2013
застраховка помощ при пътуване
Помощ при пътуване
ноември 10, 2013

ЗАД България вече предлага и застраховки на имущество

застраховка имущество

От началото на месец септември ЗАД България  ще предлага и застраховка имущество – движимо и недвижимо. Ще можете да изберете застрахователно покритие със следните рискове, поотделно или групирани в клаузи както следва:

Клауза А: Пожар (вкл. последиците от гасенето му), мълния, експлозия, имплозия , сблъскване или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар.

Клауза Б: Допълнителни рискове в застраховка имущество
Б1 – природни бедствия – буря, ураган, проливен дъжд, наводнение, градушка, увреждане от тежест и измокряне вследствие естествено натрупване на лед и сняг, щети от падащи дървета и клони и други външни обекти вследствие на природни бедствия, свличане и срутване на земни пластове, действие на морски вълни
Б2 – измръзване
Б3 – измокряне, причинено от авария/спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни, вентила- ционни и паропроводни инсталации
Б4 – удар от ППС или животно
Б5 – земетресение
Б6 – злоумишлени действия на трети лица

Клауза Д – други рискове по специални условия при застраховка имущество
Д1 – кражба чрез взлом, кражба с използване на техническо средство и грабеж
Д2 – късо съединение и токов удар
Д3 – счупване на стъкла
Д4 – електронно оборудване
Д5 – загуби от прекъсване на дейността
Д6 – гражданска отговорност на застрахования в случай на пожар, експлозия, измокряне, причинено от авария/спукване на водопроводни инсталации

Клауза Р: Разходи, направени във връзка с претърпени щети на имущество
Максималният размер на тези разходи се съгласува предварително със застрахователя.
Р1 – Необходимите и присъщи разходи за предотвратяване или ограничаване разрушителното действие на застрахователно събитие, за почистване, привеждане в ред и за подреждане на спасени застраховани имущества, след настъпило застрахователно събитие.
Р2 – разходи за преместване и предпазване на имуществата
Р3 – други разходи

За повече информация във връзка със застраховка имущество, моля обърнете се към отдел Общо застраховане.