С решение № 122-ОЗ от 31 януари 2014 г. КФН издаде на Застрахователно Акционерно Дружество България допълнителен лиценз за застраховки по т. З, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7, т. 16 и т. 17 от Раздел II, буква „А“ на приложение № 1 от Кодекса на застраховането.

За допълнителните застраховки

С това решение ЗАД България ще извършва застраховки на Сухопътни превозни средства – всяка щета или загуба, нанесена на сухопътни моторни превозни средства и сухопътни безмоторни превозни средства, Релсови превозни средства, Летателни апарати, Плавателни съдове – всяка щета или загуба, нанесена на речни и плавателни съдове по канали, плавателни съдове по езера и морски плавателни съдове, Товари по време на превоз – без оглед на вида на транспорта, Разни финансови загуби – рискове свързани със заетостта, обща недостатъчност на доходи, лошо време, загуба на доходи, текущи общи разходи, непредвидени търговски разходи, загуби на пазарна стойност, загуби на рента или доход, косвени търговски загуби освен посочените по-горе, други финансови загуби, както и Правни разноски (Правна помощ).