За осем месеца здравното застраховане в България нарасна с толкова, с колкото никой друг сектор не може да се похвали. Отчетените близо 19% ръст на премийния приход означават отваряне на достъпа до VIP здравеопазване за още поне 30 хил. души в добавка на трайно спечелените над 200 хил. потребители.

Вдигнатите обороти дават възможност за инвестиции в още по-практични и качествени услуги, спомагат за изсветляване на доплащанията в здравните заведения и най-важното – ускоряват развитието на пазара до степента, в която икономически изгодни започват да стават дори индивидуалните здравни застраховки. Засега това е една от пречките, заради които частното здравеопазване изглежда като Давид на фона на Голиат: с бюджет от 69 млн. лв. то не може да се мери с ресурса от 3.7 млрд. лв. на здравната каса. Но като допълнение към държавната система частното осигуряване е екстра, която носи ползи от обществена значимост, затова и развитието му е важна тема на фокус.

 18.7%

до 68.2 млн. лв. е ръстът на премийния приход в здравното застраховане за осемте месеца на 2017 

В числа

От януари до края на август 2017 г. компаниите, предлагащи застраховка „Заболяване“, са получили 68.2 млн. лв. приход по тази полица при общо 81 млн. лв. за цялата 2016 г. В сравнение със същия период на миналата година ръстът е с 18.7%, което означава, че ако и в оставащите месеци до края на годината този темп на развитие се запази, пазарът може да надхвърли 96 млн. лв. и допълнителното здравно покритие да обхване над 330 хил. души.

Подобрението е масова тенденция с дребни изключения

Разглеждайки пазара през индивидуалните резултати на участниците в него (22 на брой), се вижда, че подобрението е масова тенденция с дребни изключения. Най-значително е то при най-големите от тях, като лидерът „Булстрад живот Виена иншурънс груп“ се движи с близо 50% ръст на бизнеса и към август вече е надхвърлила резултата си от миналата година (виж таблицата). Постигнатите над 18.2 млн. лв. премиен приход са повече от половината спечелено от всички животозастрахователни компании в здравната област.

Макар и с по-скромни ръстове на премийния приход, същото важи и за другите големи в общото застраховане – ОЗОФ „Доверие“ и Застрахователно дружество „България“. Бурно развитие прави и „Уника живот“, която расте с 18% до 6.5 млн. лв. премиен приход. Прави впечатление и че при компаниите от сектор животозастраховане (седем на брой) растежът е по-бърз, отколкото при дружествата в общото застраховане, където работят 17 дружества. Към края на август животозастрахователите са продали здравни пакети за 33.2 млн. лв., при резултат от 34.9 млн. лв. за компаниите, които са специализирани в общото застраховане.

Тенденциите

Може би най-съществената тенденция в здравното застраховане, е, че над 80% от договорите се подновяват, като има дружества, които се хвалят с над 6-7 годишна история с даден клиент. Това е доказателство, че услугата добавя стойност за потребителите и е ценена от тях, още повече че се случва при актуализация на цените нагоре. Случващото се е важно, защото благодарение на дългосрочната работа между компании и клиенти се натрупва историческа информация, която спомага за по-прецизни изчисления на рисковете и в крайна сметка за усъвършенстване и поевтиняване на предлаганите услуги.

Друг забележителен тренд е, че брокерите се намесват все по-активно в дистрибуцията на здравната полица. Това е позитивно развитие на пазара, което може да доведе само до едно – повече обхванати клиенти и още по-бурен растеж. По данни на Комисията за финансов надзор (КФН), 33.8% от премийния приход по застраховка „Заболяване“ за 2016 г. и 39% от премийния приход за първите шест месеца на 2017 г. са реализирани с посредничеството на брокери. Според експертите от „Булстрад живот ВиГ“ причините за това са следните: на първо място, все още пазарът на здравното застраховане е доминиран от клоновете на международни компании, които предпочитат да използват услугите на брокери. Също така голяма част от брокерите предлагат на своите клиенти сериозна административна помощ. Водещите брокери имат служители, които са отговорни за един вид първична ликвидация – оглеждат документите, окомплектоват ги и консултират застрахованите лица на всеки етап. Същевременно те работят тясно и с екипите на застрахователните компании, чиито застраховки предлагат, за да обезпечат гладкото протичане на процеса. „Този канал на дистрибуция е важен и показва, че застрахователи и брокери могат успешно да работят съвместно, за да предложат подходящото обслужване на клиентите“, обясняват от „Булстрад живот ВиГ“.

В Застрахователно дружество „България“ обръщат внимание върху още един детайл: към полугодието на 2017 общо за пазара на база реализиран премиен приход продажбите на здравни застраховки през брокерския канал за общото застраховане са около 41% и към 33% за животозастраховането. „Тези проценти съответно показват все по-голямото навлизане и на брокерите на този пазар. За животозастраховането е по-характерно да има развити собствени структури за продажби и голяма част от предлаганите здравни застраховки се реализират именно по този начин“, посочва Николай Логофетов, Изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет на компанията.

Миграцията на клиенти между здравните застрахователи също е любопитна тенденция, която говори за позитивното развитие на пазара. Тя е слаба въпреки разнообразието от предложения, което означава, че болшинството от потребителите са доволни от услугата и остават верни на първоначалния си избор на застраховател.

Над 80% от договорите се подновяват, миграцията между компаниите е слаба.

 

Според специалистите на „Булстрад живот ВиГ“, анализирали причините за миграция, водещият мотив за смяна е качеството на обслужване и допълнителните екстри, които могат да предложат повече комфорт и улеснения. Това обяснява и защо компаниите инвестират сериозно не само в разширяване на мрежата от здравни заведения и специалисти, до които имат достъп техните клиенти, но и в дигитални услуги, 24-часови кол-центрове и асистанс услуги.

От Застрахователно дружество „България“ добавят като причина за миграцията и различните специфики на корпоративните клиенти, които са основен потребител на здравното застраховане. Някои от тях с години не сменят здравния си застраховател, но има и такива, които го правят всяка година, като се влияят, ако е имало спад в качеството на предлаганата от застрахователя услуга или от цената. Последното е характерно за търгове или държавни поръчки, при които големи предприятия избират здравен застраховател на служителите си на база най-ниска цена и не толкова нивото на обслужване и анализ на покритите рискове. „Понякога причина за миграцията са изисквания в политиката на самия корпоративен клиент – например при международните компании понякога компанията майка определя с кой точно застраховател или брокер да се работи“, обясняват от Застрахователно дружество „България“.

Потребителският ъгъл

Леко нагоре са се придвижили цените на здравните пакети, като данни за това с колко точно са поскъпнали няма. В груби граници цените продължават да са между 200 и 300 лв. годишно за основни услуги в извънболничната помощ. „За съжаление актуализация в цените се налага предвид продължаващото нарастване на цените на здравните услуги от страна на изпълнителите, както и при предоговаряне на губещи договори“, обясняват от Застрахователно дружество „България“.

„Актуализирането на цените на здравните застраховки е процес, който пряко зависи от доставчиците на здравни услуги – лечебните заведения. На база на официалната статистика за инфлацията на медицински услуги лечебните заведения са склонни ежегодно на актуализират ценовите си листи. Всяко вдигане на цените от тяхна страна води до прекалкулиране и на цените, които застрахователите могат да предложат на своите клиенти. За да компенсират този процес, застрахователите се стремят да балансират между клиентите и доставчиците, като изграждат дългосрочни отношения с по-големите доставчици на здравни услуги и да търсят варианти да запазят договорените цени за обслужване за по-дълъг период от време в интерес на клиентите, но това невинаги е възможно“, обясняват от „Булстрад живот ВиГ“.

По другия чувствителен за потребителите въпрос – отварянето на пазара за по-малки корпоративни клиенти, както и индивидуалното здравно застраховане, новините са, че то вече е възможно и е икономически изгодно дори за фирми с персонал от 10 души, като в някои случаи самите служители си поемат част от плащането на застраховката. По отношение на индивидуалните застраховки има търсене за застраховки с международно покритие, които дават възможност за лечение в чужбина. „Много хора си мислят, че това са скъпи застраховки, но ще споделя, че един 40-годишен човек срещу 130 лв. на месец може да получи покритие с лимит 4 000 000 лева за болнична помощ в цяла Европа (включително Турция)“, посочва Николай Логофетов от Застрахователно дружество „България“.

В перспектива

На база на постиженията дотук специалистите са категорични, че ръстът на здравното застраховане през тази година ще е двуцифрен, а премийният приход ще надхвърли 90 млн. лв. Развитието ще продължи да е бурно заради ниската стартова база и все още много слабото проникване на услугата сред населението. Но дори и с такъв скоростен темп на растеж здравното застраховане остава бутиков артикул в портфейла на застрахователните компании, докарвайки им твърде скромна част от приходите, което не е стимулиращо за инвеститорите. Още повече че за тях последните месеци не бяха лесни – освен проверките на балансите влязоха в сила и много по-тежките за изпълнение европейски регулации. В резултат на това се стигна до концентрации на пазара и промяна на конкуренцията, включително и в здравното застраховане.

Най-гръмкият случай е отнемането на лиценза на застрахователна компания „Надежда“, която бе спечелила позиции сред държавните предприятия и за миналата година имаше под 1% пазарен дял в здравното застраховане. Сега борбата за нейните клиенти ще доведе до преразпределение на портфейл от почти половин милион лева. Друга новина в сектора донесе застрахователят „Съгласие“, който през тази година направи оферта и получи разрешение да купи „Токуда – здравно застраховане“. Сделката е за 4.3% от пазара, което е сериозна заявка на играча от групата на „Химимпорт“.

КК Топ 10 на здравните застрахователи

Приход от застраховка „Заболяване“ (в млн. лв.)

Към август 2017 г. Общо за 2016 г.
1. Булстрад живот ВиГ 18.218 18.552
2. ОЗОФ Доверие 8.592 10.104
3. ЗАД България 7.542 10.014
4. Дженерали застраховане 7.267 8.379
5. Уника Живот 6.529 7.89
6. ДЗИ-Животозастраховане 5.107 5.868
7. ЗД Евроинс 2.395 3.235
8. Токуда – здравно застраховане 2.312 2.932
9. Фи Хелт застраховане 2.152 2.593
10. ЗК Медико – 21 1.955 2.125
Източник: Статистика на КФН

Материалът подготви Гергана Михайлова | gergana.mihaylova@capital.bg