ПРИЕМАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ЖАЛБИ


1. Жалби се подават в писмена форма, като се депозират в централния офис на ЗАД България, на адрес София, бул.България 83А, изпратят се по пощата на хартиен носител или в електронен вид на office@zadbg.bg.
2. Жалбоподателят следва да даде подробно описание от какво точно е неудовлетворен, като може да приложи към жалбата и други документи по свое усмотрение.
3. На всяка получена жалба се дава входящ номер и дата, като срокът за отговор започва да тече от следващия работен ден.
4. Приетите жалби се завеждат в отделен регистър.


ОБРАБОТВАНЕ НА ЖАЛБИТЕ


5. Разглеждането на жалби се извършва от комисия от експерти, подбрани в зависимост от естеството на проблема и вида застраховка.
6. Комисията се стреми да събере и проучи всички относими доказателства и информация по отношение на жалбата.
7. Комисията се произнася в рамките на 30-дневен срок от подаване на жалбата.
8. Комисията предоставя своето аргументирано решение на жалбоподателя в писмен вид.
9. При несъгласие с изразеното от комисията експертно становище, жалбоподателят може да се обърне за разглеждане на въпроса към Комисия за финансов надзор - София 1000, ул. "Будапеща" 16, e-mail: delovodstvo@fsc.bg или към компетентният съд.