Уважаеми потребители на застрахователни услуги,
Във връзка с Решение на Комисията за защита на потребителите, прието на заседание на 19.01.2018 г. Ви уведомяваме,  че т. 36 във връзка с т. 35 и т. 74 от Общите условия по застраховка „Заболяване” от 01.07.2015 г. и т. 26 във връзка с т. 25, т. 48 и т. 64.2 от Общите   условия по застраховка „Злополука и заболяване” от 17.02.2014 г. няма да се прилагат, считано от 21.02.2018 г.
ЗАД България“ АД

Комисия за защита на потребителите (КЗП) е специализиран държавен орган, прилагащ законодателството за защита на потребителите в България и осъществяващ административен контрол върху целия вътрешен пазар. Основната цел на този контрол е да създаде среда, където потребителите да се чувстват спокойни и сигурни. КЗП притежава компетенции по 11 закона – Закон за защита на потребителите и 10 секторни стопански закона.

Законодателната уредба на правата на потребителите включва и задълженията на търговците, съставите на административните нарушения и предвидените за тях санкции.

Основните дейности на Комисията за защита на потребителите са надзора на пазара за опасни стоки, контрол върху нелоялните търговски практики, отстраняване на неравноправни клаузи в общите условия на потребителските договори и продажбите от разстояние. КЗП съдейства за разрешаване на възникнали спорове между потребители и търговци във връзка с гаранционната отговорност, правото на рекламация за стоки и услуги и др.

КЗП е също така и координатор и контактна точка по три основни информационни системи за обмен на информация в рамките на ЕС по отношение на безопасността на стоките.

ЦЕЛИ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА 2018 ГОДИНА

1. Укрепване на безопасността на потребителите /високо ниво на защита от сериозни рискове и заплахи при предлагане на стоки и услуги, в т.ч. потребители на застрахователни услуги/.
2. Повишаване на осведомеността за правата на потребителите, в това число такива на застрахователни услуги.
3. Оптимизиране на контрола върху използването на нелоялни търговски практики, включително при пазаруването в интернет.
4. Обмен на добри практики и взаимодействие в областта на потребителската защита с други държави-членки на ЕС.